KANCELARIA ADWOKACKA

KANCELARIA

Kancelaria Adwokacka Dygas, Zgierska-Banaszczyk, Karasek Adwokaci Spółka Partnerska świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych. Kancelaria świadczy usługi prawne na podstawie umów o stałej współpracy, jak i na podstawie jednostkowych zleceń. W ramach świadczonych usług zapewniamy wszechstronną obsługę prawną, którą cechuje profesjonalizm, rzetelność, terminowość oraz indywidualne podejście do naszych klientów. Dostarczane przez nas rozwiązania prawne gwarantują bezpieczeństwo i skuteczność działania w obrocie gospodarczym. Kancelaria współpracuje z notariuszami, księgowymi, doradcami podatkowymi, tłumaczami przysięgłymi, tak by zapewnić pełny wachlarz usług. Skutecznie reprezentowaliśmy klientów w licznych postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami administracji publicznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, zapewniamy wysoką jakość usług oraz skuteczną ochronę interesów naszych Klientów.

USŁUGI

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Spółka DZK Adwokaci sp. p. zajmuje się kompleksową obsługą spółek prawa handlowego i innych przedsiębiorców polskich jak i zagranicznych. Zapewniamy przedsiębiorcom stałą i bieżącą pomoc prawną m.in. z zakresu prawa spółek, prawa gospodarczego i handlowego, prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa podatkowego. Formę współpracy dostosowujemy do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców. Przykładowy zakres usług:
 • doradztwo w zakresie rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia działalności gospodarczej,
 • zakładanie i rejestracja spółek, fundacji i stowarzyszeń
 • sporządzanie umów, statutów, aktów wewnętrznych
 • zmiany umów i statutów
 • przygotowanie i opiniowanie projektów umów handlowych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przekształcenia, łączenia spółek
 • doradztwo w postępowaniach likwidacyjnych
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniach sądowych
 • wszechstronne doradztwo, pełne wsparcie dla przedsiębiorców

PRAWO SPÓŁEK

 • doradztwo w zakresie rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia działalności gospodarczej,
 • doradztwo w zakresie wyboru formy podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • zakładanie i rejestracja spółek (w tym m.in. w Polsce, Niemczech, Słowacji)
 • opiniowanie i sporządzanie umów, statutów, uchwał spółek
 • opiniowanie i sporządzanie umów zawieranych pomiędzy spółką a jej wspólnikami i akcjonariuszami,
 • zakładanie oddziałów i przedstawicielstw
 • zmiany umów i statutów spółek
 • przygotowanie i opiniowanie projektów umów handlowych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • przekształcenia, łączenia, przejęcia spółek
 • nabycie udziałów lub akcji, przedsiębiorstw i ich majątku
 • reorganizacja wewnętrzna spółek
 • doradztwo w postępowaniach likwidacyjnych
 • reprezentacja spółek w postępowaniach upadłościowych i naprawczych
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniach sądowych
 • wyłączenie wspólnika ze spółki,
 • uchylenie uchwały wspólników,
 • stwierdzenie nieważności uchwały
 • wszechstronne doradztwo, pełne wsparcie dla przedsiębiorców
 • bieżąca, kompleksowa obsługa spółek, a także obsługa prawna ich organów,

PRAWO UMÓW

 • negocjowanie, opiniowanie i sporządzanie umów
 • umowa sprzedaż
 • umowa najmu
 • umowa dzierżawy
 • umowa o dzieło,
 • umowa zlecenia,
 • umowa o świadczenie usług,
 • umowa współpracy,
 • umowa dostawy,
 • umowa darowizny,
 • umowy z zakresu prawa autorskiego,
 • umowa o roboty budowlane,
 • sporządzanie umów spółek
 • opiniowanie i sporządzanie umów zawieranych pomiędzy spółką a jej wspólnikami i akcjonariuszami,
 • przygotowanie i opiniowanie projektów umów handlowych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • doradztwo związane z zawarciem, wykonaniem, rozwiązaniem umów
 • przygotowanie wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców,
 • reprezentowanie Klientów przed sądami w sprawach sądowych dotyczących roszczeń wynikających z zawartych umów
 • kary umowne
 • odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych,
 • gwarancja i rękojmia
 • odstąpienie od umowy
 • uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach dotyczących roszczeń wynikających z umów zawieranych w obrocie prawnym

NIERUCHOMOŚCI

 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie m.in. umów najmu, dzierżawy nieruchomości, umów pośrednictwa, o roboty budowlane
 • przygotowanie i negocjacje umów deweloperskich i umów z zakresu prawa budowlanego
 • sprawy o naruszenie prawa własności nieruchomości, eksmisje
 • sprawy o naruszenia posiadania
 • sprawy o zasiedzenie
 • sprawy o rozgraniczenie, zniesienie współwłasności
 • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, ustanowienie drogi koniecznej oraz innych służebności (służebności przesyłu, służebności gruntowej)
 • prowadzenie spraw dotyczących posadowienia na gruncie urządzeń przesyłowych - linii, słupów wysokiego napięcia,
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości (uzgadnianie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, wykreślenie z ksiąg wieczystych hipotek, obciążeń i praw osób trzecich)
 • wjazdy, zjazdy z nieruchomości
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowych dotyczących procesu inwestycyjnego
 • mienie zabużańskie, wywłaszczenia
 • reprezentacja klientów w postępowaniach przed sądami wieczystoksięgowymi, organami administracyjnymi, sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi,
 • sprawy z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawa wodnego, ochrony zabytków
 • stała obsługa prawna inwestorów, deweloperów, agencji pośrednictwa, zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych

PRAWO BUDOWLANE

 • sprawy z zakresu budownictwa i nadzoru atchitektoniczno-budowlanego
 • pozwolenia na budowę,
 • pozwolenia na użytkowanie,
 • pozwolenia na rozbiórkę
 • postępowanie naprawcze
 • samowole budowlane
 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 • warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu
 • zjazdy z dróg publicznych
 • inwestycje w zakresie dróg publicznych
 • zarządzanie nieruchomościami
 • zezwolenia i koncesje
 • dotacje unijne
 • obsługa procesu budowlanego, w tym jego poszczególnych etapów
 • reprezentacja Klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • obsługa prawna inwestorów, deweloperów, agencji pośrednictwa, zarządców nieruchomości.
 • obsługa inwestycji deweloperskich
 • sporządzanie i opiniowanie umów deweloperskich

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • obsługa procesu budowlanego, w tym jego poszczególnych etapów,
 • warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu
 • pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie
 • prawo budowlane
 • Sprawy z zakresu dróg i kolei (zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg publicznych)
 • Sprawy dotyczące ludności (ewidencja ludności, obowiązek meldunkowy, obywatelstwo)
 • Prawo wodne (pozwolenia wodnoprawne, przywrócenie stosunków wodnych na gruncie)
 • Sprawy z zakresu geodezji i kartografii (ewidencja gruntów i budynków, klasyfikacja gruntów, rozgraniczenia nieruchomości)
 • opłaty adiacenckie,
 • scalanie i podział nieruchomości
 • ochrona środowiska(odpady, kary pieniężne), rolnictwa oraz leśnictwa
 • sprawy podatkowe (reprezentacja Klientów przed organami podatkowymi i przed sądami administracyjnymi, kontrole podatkowe)
 • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 • zarządzanie nieruchomościami
 • zezwolenia i koncesje
 • ochrona zabytków
 • wywłaszczenia nieruchomości, odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość,
 • mienie zabużańskie
 • zajęcia nieruchomości
 • zwroty nieruchomości wywłaszczonych
 • dotacje unijne
 • doradztwo oraz reprezentacja Klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • obsługa prawna inwestorów, deweloperów, agencji pośrednictwa, zarządców nieruchomości.

ODSZKODOWANIA

 • doradztwo oraz reprezentowanie Klientów w sprawach o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia, renty
 • prowadzenie spraw wynikających z zawartych umów ubezpieczenia
 • odszkodowania za szkodę na osobie i mieniu,
 • zadośćuczynienie za krzywdę
 • odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie, skazanie
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie
 • odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
 • odszkodowania za błędy w sztuce medycznej
 • odszkodowanie za szkody wyrządzone na nieruchomości w związku z posadowieniem urządzeń przesyłowych,
 • wypadki komunikacyjne
 • wypadki przy pracy, w drodze do lub z pracy,
 • odpowiedzialność cywilna pracodawców, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 • odpowiedzialność za uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie cudzej rzeczy
 • szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych, tj. pożar, zalanie, zawalenie się budynku,
 • reprezentacja Klientów na etapie postępowania przedsądowego, zgłoszenie szkody, prowadzenie postępowania likwidacyjnego, wezwania do zapłaty
 • reprezentację na etapie postępowania sądowego

KLIENCI INDYWIDUALNI

Spółka DZK Adwokaci sp. p. świadczy kompleksową obsługę prawno-procesową osób fizycznych, w tym w szczególności z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego i karno-skarbowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa administracyjnego, podatkowego. Zapewniamy Klientom kompleksowe doradztwo oraz reprezentację w postępowaniach prowadzonych przed organami administracji publicznej, organami ścigania, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi , Sądem Najwyższym.
 • sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych, umów
 • analiza zgodności dokumentów z bieżącym stanem prawnym
 • reprezentacja na etapie postępowania przedsądowego
 • prowadzenie negocjacji
 • sporządzanie projektów ugód i porozumień,
 • reprezentacja Klientów przed organami administracji publicznej, sądami powszechnymi i administracyjnymi
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach egzekucyjnych

PRAWO CYWILNE

 • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych
 • negocjowanie, opiniowanie i sporządzanie umów, tj. umowa sprzedaży, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, umowa współpracy, umowa dostawy, umowa darowizny, umowy z zakresu prawa autorskiego, umowa o roboty budowlane,
 • doradztwo związane z zawarciem, wykonaniem, rozwiązaniem umów
 • gwarancja i rękojmia za wady
 • odstąpienie od umowy
 • sporządzanie analiz i opinii prawnych
 • sprawy o zapłatę
 • odszkodowania ( na osobie, w mieniu)
 • odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
 • zadośćuczynienia, renta
 • własność, zniesienie współwłasności
 • ochrona dóbr osobistych
 • prowadzenie spraw dotyczących posadowienia na gruncie urządzeń przesyłowych - linii, słupów wysokiego napięcia,
 • służebności przesyłu, służebności gruntowe
 • naruszenie posiadania, wywłaszczenia
 • bezpodstawne wzbogacenie
 • ubezwłasnowolnienie
 • uznanie za zmarłego, sądowego stwierdzenia zgonu,
 • uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone,
 • prawa autorskie

PRAWO SPADKOWE

 • dziedziczenie ustawowe i na podstawie testamentu
 • stwierdzenie nabycia spadku wprost, z dobrodziejstwem inwentarza
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • testament pisemny, ustny, testamenty szczególne
 • unieważnienie testamentu
 • poświadczenie dziedziczenia
 • dział spadku
 • odpowiedzialność za długi spadkowe
 • ochrona spadkobiercy , zabezpieczenie spadku
 • spis inwentarza
 • wyjawienie przedmiotów spadkowych
 • zapisy i polecenia
 • zachowek,
 • dochodzenie roszczeń zapisobierców,
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
 • wydziedziczenie
 • uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

PRAWO KARNE I KARNO SKARBOWE

 • reprezentacja Klientów w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego przed organami ścigania, przed Sądem I i II instancji, Sądem Najwyższym
 • reprezentacja w postępowaniu karnym w postępowaniu kasacyjnym,
 • reprezentacja podejrzanych, oskarżonych, oskarżycieli posiłkowych , oskarżycieli prywatnych,
 • wykroczenia, przestępstwa
 • wyrok łączny
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • odroczenie oraz przerwa w odbywaniu kary
 • zarządzenie wykonania kary
 • dozór elektroniczny
 • wznowienie postępowania,
 • odszkodowania z tytułu niesłusznego skazania, niesłusznego aresztowania oraz niesłusznego zatrzymania
 • sporządzanie pism w toku postępowania przygotowawczego, sądowego oraz w toku postępowania wykonawczego
 • sporządzanie wniosków oraz apelacji,
 • sporządzanie skarg kasacyjnych,

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁCZNYCH

 • reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach przed organami rentowymi oraz sądami w sprawach dotyczących m.in. ustalania praw do rent, emerytur, zasiłków oraz innych świadczeń
 • prowadzenie spraw z zakresu wykonywania i rozwiązywania umowy o pracę
 • prowadzenie spraw o wynagrodzenie za prace, o świadczenia odszkodowawcze i inne świadczenia (odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop , wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych)
 • udzielanie porad prawnych oraz przygotowywanie i opiniowanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, ( umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, umowy o zachowanie poufności, porozumienia, wypowiedzenia, regulaminy pracy i wynagradzania)
 • przywrócenie do pracy,
 • odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę,
 • ustalenie stosunku pracy,
 • odpowiedzialność materialna pracowników, w tym za szkodę wyrządzoną pracodawcy oraz za mienie powierzone
 • wydanie bądź sprostowanie świadectwa pracy,
 • dyskryminacja, mobbing

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 • rozwód (z orzekaniem / bez orzekania o winie współmałżonka)
 • separacja
 • alimenty na rzecz małoletnich dzieci , na rzecz współmałżonka
 • zniesienie wspólności majątkowej oraz podział majątku wspólnego małżonków
 • władza rodzicielska (powierzenie, pozbawienie i ograniczenie)
 • kontakty z dzieckiem
 • ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka
 • sposób korzystania ze wspólnie zajmowanego przez małżonków mieszkania
 • eksmisja małżonka
 • ubezwłasnowolnienie
 • unieważnienie małżeństwa, stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
 • ustalenia bądź zaprzeczenie ojcostwa, macieżyństwa
 • przysposobienie, adopcja
 • opieka i kuratela
 • rodziny zastępcze
 • zarządzenia tymczasowe wydawane przez sąd opiekuńczy
 • zgoda sądu na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka

ROZWODY

 • kompleksowe doradztwo na etapie przedsądowym
 • rozwód z orzekaniem o winie współmałżonka
 • rozwód bez orzekania o winie współmałżonka
 • separacja
 • alimenty na rzecz małoletnich dzieci , na rzecz współmałżonka
 • zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • rozdzielność majątkowa małżeńska
 • władza rodzicielska (powierzenie, pozbawienie i ograniczenie)
 • kontakty z dzieckiem
 • ustalenie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka
 • sposób korzystania ze wspólnie zajmowanego przez małżonków mieszkania
 • eksmisja małżonka
 • porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie,
 • udział w mediacjach i negocjacjach
 • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach o rozwód
 • powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

ZESPÓŁ

Adwokat Adam Dygas

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W Katedrze Prawa Handlowego UŁ obronił pracę magisterską z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa turystyczne, tj. hotele. Od 2014 wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi. Od 2014 roku prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Od 2017 roku jest partnerem w adwokackiej spółce partnerskiej. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym skarbowym, prawie cywilnym, prawie gospodarczym i handlowym, prawie spółek.

Adwokat Emilia Zgierska-Banaszczyk

Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Zakładzie Sądownictwa Administracyjnego. Pracę magisterską obroniła w Katedrze Prawa Finansowego, zajmując się problematyką zobowiązań podatkowych i ich zabezpieczania. Złożyła egzamin adwokacki z wyróżnieniem. Prowadziła liczne szkolenia dla przedsiębiorców, udzielała porad prawnych w punktach konsultacyjnych , prowadziła wykłady na Uniwersytecie Łódzkim. Współautorka publikacji, m.in. komentarza do Ordynacji podatkowej pod redakcją prof. Henryka Dzwonkowskiego. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, cywilnym, prawie umów, prawie rodzinnym i opiekuńczym

Adwokat Janusz Marek Dygas

W latach 1973 – 1980 był asesorem a następnie sędzią w Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Łodzi. W latach 1980 - 1983 był zatrudniony na stanowisku radcy prawnego w Łódzkich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Skogar”. W latach 80 – tych i 90 – tych był członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi pełniąc rozmaite funkcje samorządowe, w tym sekretarza Rady. Od 1983 nieprzerwanie wykonuje zawód adwokata, początkowo w Zespole Adwokackim Nr 3, następnie w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej. Od 2017 roku jest również partnerem w adwokackiej spółce partnerskiej. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karno – skarbowym, prawie cywilnym, prawie rozwodowym

Adwokat Mikołaj Karasek

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę magisterską obronił w Katedrze Prawa Karnego pod kierunkiem prof. Dr hab. Krzysztofa Indeckiego. W 2014 zdał z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 2014 roku prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Od 2017 roku jest partnerem w adwokackiej spółce partnerskiej. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym skarbowym, prawie cywilnym, prawie gospodarczym, prawie handlowym oraz prawie spółek.

KONTAKT

KANCELARIA

Al. T. Kościuszki 23/25

lok. 16 (bud. B, piętro I)

90-418 Łódź

sekretariat@dzk-adwokaci.pl

KONTO BANKOWE

mBank: 97 1140 2004 0000 3302 7761 2373

Adwokat Adam Dygas

+48 509 102 750

adwokat.ad@dzk-adwokaci.pl

Adwokat Emilia Zgierska-Banaszczyk

+48 501 973 537

adwokat.ezb@dzk-adwokaci.pl

Adwokat Janusz Marek Dygas

+48 509 299 665

adwokat.md@dzk-adwokaci.pl

Adwokat Mikołaj Karasek

+48 505 684 409

adwokat.mk@dzk-adwokaci.pl

DYGAS ZGIERSKA BANASZCZYK KARASEK ADWOKACI SPÓŁKA PARTNERSKA

KRS: 0000702930 | NIP: 7252237550

Używamy cookies i podobnych technologii. Uzyskujemy do nich dostęp w celach statystycznych i zapewnienia prawidłowego działania strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania cookies i dostępu do nich.

Więcej